El risultaa - Cabaret Milano Duemila

di: Brambilla
 

 

Domènica mattina,
in bagn, quasi mèzzdì
on spègg, ‘na lampadina
e mì davanti a mì.
La vita che è passada
l’è ‘ndada via in d’on boff
momenti l’è rivada
rivada in bocca al loff.
Coragg tirèmm la sòmma,
vedèmm cosa t’hee faa,
vedèmm s’ te faa ona tòma
ò se te see salvaa.
L’amor te ghe n’hee tanto
e tanto te n’hee daa
e quèst fòrsi l’è on vanto
on poo te n’hee robaa.
Mah, on vanto ò al contrari
robà l’amor l’è on mal, già!
pentiss e poeu magari
el fatto l’è normal.

Domènica mattina,
in bagn, quasi mèzzdì
on spègg, ‘na lampadina
e mì davanti a mì.
Te gh’hee la toa casètta.
te manca pròppi nient
la paga l’è discrètta
te pòdet vess content.
Te gh’heet ona famiglia
che viv domà per tì
te basta a moeuv i ciglia
hinn pront a fass in trì.
Di cosa ti lamenti?
L’è fòrsi el tò mestee?
Se sei tra i dirigenti
‘ste voeuret anmò pussee?
Eh…. Se avessi cambiaa pista
quand gh’era vegnuu el dì
saria on bèll artista
e parlarien de mì.

Domènica mattina,
in bagn, quasi mèzzdì
on spègg, ‘na lampadina
e mì davanti a mì.
Cos’è? Cos’è? Artista?
De fà come pittor on quader futurista
ch’ el fa vegnì i brusor.
Poètta? Ohee…. Pròppi ganzo!
Te faa trii o quatter vèrs
ti i hee recitaa “a un pranzo”
gh’è andaa el mangià travèrs.
Va ben, va ben, d’accòrdi,
l’avevi dii per schèrz
però se ben ricòrdi
eren piasuu i mè vers.
La mia miee la vosa.
Se gh’è de fà baccan?
A l’è che chì, o tosa,
gh’è nanca on sugaman.

Cerca

Facebook!