Firulì Firulà - Cabaret Milano Duemila

di: Popolare
 

 

Firulì, firulà da bravi soldaa
Firulì, firulà da bravi soldaa
Firulì, firulà da bravi soldaa
la strada l’è longa ci tocca marciar.

Sèmm in vun, sèmm in duu,
sèmm amis tutt e duu
Sèmm in duu, sèmm in trii,
tutt e trii ‘stèss partii.

Sèmm in trii, sèmm in quatter
tutt e quatter ‘stèss caratter
Sèmm in quatter, sèmm in cinch
andèmm in gir a vend i stringh.

Sèmm in cinch, sèmm in ses,
me piàsen i scires.
Sèmm in ses, sèmm in sètt,
'ndèmm in gir a vend corsètt.

Sèmm in sètt, sèmm in vòtt,
me pias el risòtt.
Sèmm in vòtt, sèmm in noeuv,
'ndèmm in gir a vend i oeuv.

Sèmm in noeuv, sèmm in des,
tutt e des stèss paes.
La strada l'è longa, ci tocca marciar.

 

Sèmm in des, sèmm in noeuv,
'ndèmm in gir a vend i oeuv.
Sèmm in noeuv, sèmm in vòtt,
me pias el risòtt.

Sèmm in vòtt, sèmm in sètt,
'ndèmm in gir a vend corsètt,
Sèmm in sètt, sèmm in ses,
me piàsen i scires.

Sèmm in sés, sèmm in cinch,
'ndèmm in gir a vend i stringh.
Sèmm in cinch, sèmm in quatter,
tucc e quatter stèss caratter.

Sèmm in quatter, sèmm in trii,
tutt e trii stèss partii.
Sèmm in trii, sèmm in duu,
sèmm amis tutt e duu.

Sèmm in duu, sèmm in vun,
l'è pussee che nissun,
la strada l’è longa ci tocca marciar.

Firulì, firulà da bravi soldaa
Firulì, firulà da bravi soldaa
Firulì, firulà da bravi soldaa
la strada l’è longa ci tocca marciar.

Cerca

Facebook!