ubbia - s.f.

 

arlia

fisima

 

ubbidiente - agg.

 

ch' el scolta

dòcil

mansuètt

ubidient

 

ubbidire - v.

 

andà adree

segondà

ubidì

 

ubertoso - agg.

 

ch' el dà

fertil

 

ubicazione - s.f.

 

loeugh - s.m.

posidura

sit - s.m.

ubicazion

 

ubiquità - s.f.

 

el vèss in duu pòst divers a l'istèss temp

ubiquità

 

ubriacare - v.

 

imbriagà

inciocchì

inebrià

stornì

 

ubriacarsi - v.rifl.

 

andà in gaina - (gerg.)

ciappà la ciocca

inciocchiss

inebriass

storniss

 

ubriacatura - s.f.

 

ciocca

gaina

imbriagadura

inciocchiment - s.m.

sbronza 

 

ubriaco - s.m.

 

cioccattee

ciocch 

gainatt

 

ubriacone - s.m.

 

alcolizzaa

semper ciocch 

 

uccellagione - s.f. 

 

el vèss bon de ciappà i usèi

i usèi ciappaa

ona roccolada 

 

uccellare - v.

 

gabbà

gabolà

imbrojà

 

uccellatore - s.m.

 

roccolador

usellador 

 

uccello - s.m.

 

niasc - (u. implume)

usell 

 

uccidere - v.

 

coppà

fà foeura

inciodà

mazzà 

 

uccisione - s.f.

 

mazzament - s.m. 

omicidi - s.m.

sassinament - s.m.

 

udire - v.

 

scoltà

sentì 

 

udito - agg.

 

sentìi

sentuu 

 

udito - s.m.

 

orèggia - s.f.

udii

udito 

 

uditore - s.m.

 

pubblich

uditor 

 

uditorio - s.m.

 

quèi che stann a sentì

uditori 

 

ufo, a - loc.

 

a offa

gratis 

 

uggia - s.f.

 

fastidi - s.m.

nòia 

 

uggiolare - v.

 

frignà

lamentass

piang in sordina

sguagnì in sordina

 

uggiolio - s.m.

 

lamentazion in sordina - s.m.

lamentazion sòttvos - s.m.

 

uggioso - agg.

 

fastidios

noios

seccaperdee 

 

ugola - s.f.

 

gola

ugola 

 

uguaglianza - s.f.

 

parità

uguaglianza

 

uguagliare - v.

 

rivà al pari

rivà a vèss l'istèss 

varè tanto quanto

varì tanto quanto

 

uguale - agg.

 

compagn

identich

istèss

ugual

 

ugualmente - avv.

 

a la stèssa manera

ugualment 

 

uh - inter.

 

oeuh!

oh

 

uhì - inter.

 

oei! 

ovei!

 

ulna - s.m.

 

òss de la nos de la man 

òss de la nos del gombet

 

ulteriore - agg.

 

che sta de là

ulterior 

 

ultimamente - avv.

 

de ultim

per ultim

ultimament 

 

ultimare - v.

 

finì

ultimà

 

ultimazione - s.f.

 

finidura

ultimazion 

 

ultimogenito - agg. s.

 

el caroeù

nassuu per ultim

 

natura   natura
naturalismo   naturalismo
naturalista   naturalista
naturalistico   naturalistich
naturalizzare   naturalizz
naturalizzazione   naturalizzazion
oblungo   bislongh
tabulato   tabulaa
tabulatore   tabulador
tabulazione   tabulazion
vacuo   voeui
valuta   valuta
valutario   valutari